Skip to main content

Privacyreglement

Bescherming persoonsgegevens:

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Ik ben volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in mijn praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

·        Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor zorgverlening;

o   voor doelmatig beheer

o    

·        Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

o   U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·        Ik verplicht mij om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

·        Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·        Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

U heeft de volgende rechten:

·        Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·        Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·        Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·        Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·        Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

·        Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het contactformulier duidelijk aan mij maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.